Adatvédelmi szabályzat


                        

 Tájékoztató az Info. Tv. 20. § szerint    

     

Az oldal üzemeltetője: Trader-Z Bt. .            

Az Trader-Z Bt. A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja.    

Az üzemeltető adatai:    

Név:Kastély Ingatlaniroda Érd    

Székhely:2030 Érd Tanácsos u. 6.    

Tel: , 06 20 776 2520    

Fax:                                         

Web: www.kastelyingatlan.hu

Facebook:

Adatvédelmi kapcsolattartó: Bujdosó Ildikó , e-mail:  bujdiko@gmail.com I. Bevezetés

Az Trader-Z Bt.  . mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre.

A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni.

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II. ALAPELVEK AZ Trader-Z Bt. . ADATKEZELÉSE SORÁN

A személyes adatok Trader-Z Bt. . általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. § (1) a) pont). Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával, vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás, ill. segítő szolgáltatások) vagy az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezéssel. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

 

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze. 

Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.

 

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Trader-Z Bt. t. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

III. ADATFELDOLGOZÓINK

 

A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Vár-Köz Kft. (székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 34. fszt. 2. telefon: 30-328-6789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu) végzi.

 

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

 

Egyes ügynökeink közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.

 

IV. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK

 

Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:

A hirdetések URL-je:

 

A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.

 

Érintett

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Ingatlan tulajdonos (eladó)

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés)                               Pmtv. 7-9. §

 

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

A megbízás teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 8 évig

Ingatlan tulajdonos (eladó)

adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím

 

Az ingatlan következő adatai: eladó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár, eladás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. 

Szükséghez képest az

az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.

Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése.

Az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése.

 

Az ingatlan adatainak statisztikai adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám.

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.

 

A statisztikai és értékbecslési célból kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.

Vevő,

ajánlattevő

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés)                               Pmtv. 7-9. §

 

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított 8 évig

Vevő,

ajánlattevő

adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím 

Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Megtekintő

Név, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Egyéb érdeklődő, vevőjelölt

Név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: jellege, elhelyezkedése (város/kerület), terület szobaszám, emelet, fűtési mód, legalacsonyabb/legmagasabb ár

Tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 3 évig, ismételt érdeklődés esetén az újabb megkereséstől számított legfeljebb 3 évig

Hirdető

Név, e-mail cím, telefonszám

Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet),  ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár, fényképfelvételek, hirdetés szövege. 

Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján.

 

Az ingatlan adatait statisztikai adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni.

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

A megadott adatok közül a nevet, e-mail címet, telefonszámot, a házszámot az Adatkezelő legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.

 

Az ingatlan fent fel nem sorolt adatait az Adatkezelő statisztikai és értékbecslési célból az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatrögzítéstől számított 10 évig.

Hírlevél feliratkozó

Név, e-mail cím

Hírlevél szolgáltatás nyújtása

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig, vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig

eDM levél feliratkozó

Név, e-mail cím

Marketing célú tájékoztató levél küldése.

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

eDM levelekről való leiratkozásig, vagy az eDM szolgáltatás megszűnéséig

Segítő szolgáltatás igénybe vevője

A szolgáltatás jellegétől függően: az ingatlan típusa, a vagyonszerzés módja, az ingatlan forgalmi értéke,

az eladás és a vásárlás éve, eladási és vásárlási ár, megszerzés költségei, értékesítés költségei, értéknövelő beruházások értéke,

név, havi nettó jövedelem, igényelt hitel összege, ingatlan vételára

e-mail cím, telefonszám

A honlapon nyújtott segítő szolgáltatások nyújtása, szükség esetén e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel, tájékoztatás.

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig

Álláshirdetésre jelentkező

A jelentkezésben megadandó: név, e-mail cím, telefonszám.

 

A jelentkező által esetlegesen magadott: lakcím, születési hely, idő, anyja neve, iskolai végzettség, előző munkahely(ek).

Álláspályázatok elbírálása, személyes állásinterjú egyeztetése, álláshely betöltése

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az álláspályázat elbírálásától számított 3 évig.

 

A táblázatban használt fogalmak:

 

Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.

 

Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.

 

Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette 

Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését megbízási szerződés megkötése céljából, eladási vagy vételi érdeklődés céljából.

 

Hirdető: olyan érintett, aki az Trader-Z Bt.  hirdetési szolgáltatását igénybe veszi.

 

Hírlevél feliratkozó: olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.

 

eDM levél feliratkozó: olyan érintett, aki az Trader-Z Bt. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról tájékoztató e-mailekre feliratkozott.

 

Segítő szolgáltatás igénybe vevője: olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítő szolgáltatást igénybe vette.

 

Álláshirdetésre jelentkező: a honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.   

V. STATISZTIKAI ADATBÁZIS KÉPZÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS 

Trader-Z Bt. . a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja. A MIOSZ kiemelt együttműködő szoftverfejlesztő- és szolgáltató partnere, back office és front office megoldások, valamint a statisztikai adatbázis képzés tekintetében a VÁR-KÖZ Kft.

 

A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelőbb irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás érdekében statisztikai célból a hirdetések és az ingatlanok adatait a Trader-Z Bt.  megosztja a MIOSZ-szal a VÁR-KÖZ Kft.-vel, és a MIOSZ együttműködő partnereivel. Hirdetés alatt kell érteni azt is, amikor az ingatlan hirdetője ingatlanközvetítésre irányuló szerződés nélkül – közvetlenül, saját tevékenysége útján - kizárólag a hirdetési felületet veszi igénybe.

A MIOSZ adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:  http://miosz.hu/adatkezelesi-szabalyzat/

A VÁR-KÖZ Kft. adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.varkoz.hu/page/adatvedelmi_nyilatkozat/

A MIOSZ partereinek listája: http://www.miosz.lc.hu/page/partnerirodak

A fentiek alapján a MIOSZ és a VÁR-KÖZ Kft. részére statisztikai adatbázis képzés céljából az alábbi adatok kerülnek továbbításra: ingatlan elhelyezkedésére vonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épület szintjei; az ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése (belterület, külterület); építési állapot; telek területe; belső terület (hasznos alapterület); szobaszám; építés módja (tégla, panel, vegyes, egyéb építési mód); komfortfokozat; fűtési mód; forgalomképesség értékelése (1-10); építés éve; ingatlan külső és belső állapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek (kivéve: belső terekről készített képek); eladás időpontja; értékesítési vételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címére vonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, ill. helyrajzi száma.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, kérjük tiltakozását külön jelezze.

Az adattovábbítás címzettjeinek elérhetőségei: 

Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége, székhely/levelezési cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefonszám: 06 30 328 6789, e-mail cím: titkarsag.miosz@gmail.com

Várköz Kft., székhely/levelezési cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 34. fszt. 2., telefonszám: 06 30 328 6789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu

Az adattovábbítás címzettjei a továbbított adatokat kizárólag a fent megjelölt célból kezelhetik.

 

A fentieken túl az Ön adatinak továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

 

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

 

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges. 

 

VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

 

A személyes adatok biztonságát a Trader-Z Bt. . a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.  A Trader-Z Bt.  kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.